Press "Enter" to skip to content

Posts published in “شنوایی سنجی”

کتاب های رشته توانبخشی گفتاری-شنیداری

در جدول زیر چند نمونه کتاب مرتبط با رشته توانبخشی از جمله گفتار درمانی و رشته شنوایی سنجی، اختلالات ارتباطی و زبانی، آواشناسی، فیزیولوژی و…