اطلس رویه های NERO-ICU

(2 بررسی مشتری)

320,000 ریال

کتاب اطلس رویه های Nero-ICU – این کتاب در 13 فصل طوری ساختاردهی شده است که به سادگی بازنگری شود و دسترس پذیری داشته باشد. بنابراین با مقدمه مختصری شروع شده، آناتومی و فیزیولوژی مربوط به هر رویه، اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون ها، تجهیزات و تکنیک اجرای روی علاوه بر عوارض محتمل هر کدام بحث شده است.

شابک: 978-622-7855-04-3 شناسه محصول: 978-622-7855-04-3 دسته: برچسب: , , , ,
کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

توضیحات

اطلس رویه های Nero-ICU

نویسنده: جک جالو، دیوید اسلاتیه

ترجمه: دکتر معصومه ذاکری مقدم

ناشر: انتشارات ترجمک

دانلود نمونه رایگان کتاب اطلس رویه های بخش مراقبت ویژه اعصاب (Nero-ICU)

دانلود فایل اندنوت منابع کتاب اطلس رویه های بخش مراقبت ویژه اعصاب (Nero-ICU)

مقدمه ای بر کتاب اطلس رویه های Nero-ICU

مفهوم اصلی این کتاب در یکی از جلسات جراحی اعصاب ما با ادیتور ارشد قبلی انتشارات تیمه، تیم هیسکاک مطرح شد، وی ابزار داشت که دستنامه پایه ای برای رویه های اجرا شده در بخش مراقبت های ویژه اعصاب وجود ندارد. اولین چیزی که به نظرم رسید این بود که این اطلاعات به سادگی در منابع مختلف زیادی دردسترس است. هرچند بعد از کمی بحث موافقت کردیم که یک منبع منفرد و سودمند برای درمانگران بالین وجود ندارد. چند ماه بعد با دریافت نظرات پرسنل مقیم، مراقبین عملکرد پیشرو و مولفان، ما این کتاب را تهیه کردیم. امیدواریم که این کتاب برای درمانگران بالینی مفید بوده و نقش منبع دردسترس را بازی کند.

فصول کتاب طوری ساختاردهی شده است که به سادگی بازنگری شود و دسترس پذیری داشته باشد. بنابراین با مقدمه مختصری شروع شده، آناتومی و فیزیولوژی مربوط به هر رویه، اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون ها، تجهیزات و تکنیک اجرای روی علاوه بر عوارض محتمل هر کدام بحث شده است.

معرفی کتاب اطلس رویه های Nero-ICU

کتاب اطلس رویه های بخش مراقبت ویژه اعصاب در 13 فصل مجزا به معرفی 13 رویه تخصصی و مهم بخش مراقبت ویژه اعصاب پرداخته است. در فصل 1طریقه جایگذاری درن خارج بطنی بحث شده است. اندیکاسیون ها، کنتراندیکاسیون ها، رویه اجرایی و مراقبت های پس از جایگذاری درن خارج بطنی بحث شده است. فصل دوم کتاب شستشو و خارج کردن شنت مغزی را معرفی کرده است. در این فصل طریقه شستشو و خارج کردن شنت مغزی معیوب و دچار مشکل بحث شده است. فصل سوم به رویه لومبار پانکچر اختصاص یافته و طریقه انجام لومبار پانکچر، تجهیزات مورد نیاز، مراقبت های قبل و بعد از لومبار پانکچر بحث شده است.

فصل چهارم کتاب به درن لومبار پرداخته، روش جایگذاری درن لومبار، اندیکاسیون های درن لومبار، عوارض و مراقبت های درن لومبار، تجهیزات مورد نیاز و داروهای لازم بحث شده است. فصل پنجم  پایش پارانشیمال فشار داخل جمجمه بحث شده است و در فصل ششم به اکسیژناسیون بافت مغز: مراحل رویه و کاربرد بالینی پرداخته شده است.

در فصل هفتم کتاب اطلس رویه های Nero-ICU به مانیتور اکسیژن بولب ژگولار پرداخته، روش اجرا، مراقبت ها، تجهیزات، داروهای لازم بحث شده است. فصل 8 کتاب خط مرکزی و فصل نهم طریقه گرفتن خط شریانی بحث شده است. اندیکاسیون های خط وریدی و شریانی، پوزیشن بیمار، تجهیزات لازم و مراقبت های خط وریدی و شریانی بحث شده است.

ادامه کتاب به روش انجام کشش گردن، لوله گذاری تراشه، کریکوتیروتومی و جایگذاری چست تیوب در فصول 10 تا 13 پرداخته شده است. روش اجرای کشش گردن، عوارض کشش گردن، تجهیزات کشش گردن، مراقبت های حین و پس از کشش گردن، اینتوباسیون بیماران مراقبت ویژه اعصاب و روش اجرای این رویه ها بحث شده است.

فهرست رئوس مطالب کتاب اطلس رویه های Nero-ICU

فصل 1- درن خارج بطنی
فصل 2- شستشو و خارج کردن شنت
فصل 3- لومبار پانکچر
فصل 4- درن لومبار
فصل 5- پایش پارانشیمال فشار داخل جمجمه
فصل 6- اکسیژناسیون بافت مغز: مراحل رویه و کاربرد بالینی
فصل 7- مانیتور اکسیژن بولب ژگولار
فصل 8- خط مرکزی
فصل 9- خط شریانی
فصل 10- کشش گردن
فصل 11- لوله گذاری تراشه
فصل 12- کریکوتیروتومی
فصل 13- جایگذاری چست تیوب
فهرست منابع کتاب
واژه نامه کتاب

دانلود نمونه رایگان کتاب اطلس رویه های بخش مراقبت ویژه اعصاب (Nero-ICU)

دانلود فایل اندنوت منابع کتاب اطلس رویه های بخش مراقبت ویژه اعصاب (Nero-ICU)

فهرست مندرجات کتاب اطلس رویه های Nero-ICU

فصل 1- درن خارج بطنی

2-1 آناتومی و فیزیولوژی مربوطه درن خارج بطنی
3-1 اندیکاسیون های درن خارج بطنی
1-3-1 پایش فشار داخل جمجمه (ICP)
2-3-1 تغییر مسیر CSF
3-3-1 دسترسی به داخل ستون فقرات
4-1 کنتراندیکاسیون ها درن خارج بطنی
5-1 تجهیزات مورد نیاز درن خارج بطنی
6-1 تکنیک درج درن خارج بطنی
7-1 عوارض درن خارج بطنی

فصل 2- شستشو و خارج کردن شنت

2-2 آناتومی و فیزیولوژی مرتبط شستشو و خارج کردن شنت
3-2 اندیکاسیون های شستشوی شنت
4-2 کنتراندیکاسیون های شستشوی شنت
5-2 تجهیزات مورد نیاز برای شستشوی شنت
6-2 تکنیک انجام شستشوی شنت
7-2 اندیکاسیون های خارجی سازی شنت
8-2 کنتراندیکاسیون های بیرونی سازی شنت
9-2 تجهیزات مورد نیاز بیرونی سازی شنت
10-2 تکنیک انجام بیرونی سازی شنت
11-2 عوارض  شستشو و خارج کردن شنت

فصل 3- لومبار پانکچر

2-3 آناتومی مربوطه لومبار پانکچر
3-3 اندیکاسیون های لومبار پانکچر
4-3 کنتراندیکاسیون های لومبار پانکچر
5-3 تجهیزات لومبار پانکچر
6-3 تکنیک لومبار پانکچر
7-3 عوارض لومبار پانکچر

فصل 4- درن لومبار

2-4 آناتومی و فیزیولوژی مرتبط درن لومبار
3-4 اندیکاسیون های درن لومبار
1-3-4 کرانیوتومی
2-3-4 جراحی آندوسکوپیک قاعده جمجمه
3-3-4 نشت CSF
4-3-4 هیدروسفالی با فشار نرمال
5-3-4 جراحی سینه ای شکمی آئورت
4-4 کنتراندیکاسیون های درن لومبار
5-4 تجهیزات درن لومبار
6-4 تکنیک درن لومبار
2-6-4 رویه درن لومبار
7-4 عوارض درن لومبار

فصل 5- پایش پارانشیمال فشار داخل جمجمه

2-5 آناتومی و فیزیولوژی مربوطه پایش پارانشیمال فشار داخل جمجمه
3-5 اندیکاسیون های پایش پارانشیمال فشار داخل جمجمه
1-3-5 توصیه های چاپ چهارم دستورالعمل های بنیاد ترومای مغزی
2-3-5 توصیه های چاپ قبلی (3) که توسط شواهد لحاظ استانداردهای جاری حمایت نشده است
4-5 کنتراندیکاسیون ها پایش پارانشیمال فشار داخل جمجمه
5-5 تجهیزات پایش پارانشیمال فشار داخل جمجمه
6-5 تکنیک پایش پارانشیمال فشار داخل جمجمه
1-6-5 آماده سازی پایش پارانشیمال فشار داخل جمجمه
2-6-5 داروها پایش پارانشیمال فشار داخل جمجمه
3-6-5 وضعیت دهی بیمار / چیدن تجهیزات
4-6-5 رویه پایش پارانشیمال فشار داخل جمجمه
7-5 عوارض پایش پارانشیمال فشار داخل جمجمه

فصل 6- اکسیژناسیون بافت مغز: مراحل رویه و کاربرد بالینی

1-6 مقدمه اکسیژناسیون بافت مغز
2-6 آناتومی و فیزیولوژی مربوطه اکسیژناسیون بافت مغز
1-2-6 ملاحظات آناتومیک اکسیژناسیون بافت مغز
2-2-6 اصول فیزیولوژیک اکسیژناسیون بافت مغز
3-2-6 دستگاههای اکسیژناسیون بافت مغز
3-6 اندیکاسیون ها اکسیژناسیون بافت مغز
4-6 کنتراندیکاسیون ها اکسیژناسیون بافت مغز
5-6 تجهیزات اکسیژناسیون بافت مغز
1-5-6 چک لیست قبل از عمل و تجهیزات/امکانات
6-6 تکنیک
1-6-6 وضعیت دهی بیمار
2-6-6 برنامه ریزی برش
3-6-6 پرپ و درپ
4-6-6 برش و مته چرخشی
5-6-6 روزنه سخت شامه
6-6-6 جایگذاری پروب و محکم کردن آن
7-6-6 اتصال سیستم مانیتورینگ
8-6-6 بستن و پانسمان کردن
9-6-6 تصویربرداری پس از رویه
7-6 عوارض اکسیژناسیون بافت مغز
1-8-6 مشکلات آرامبخشی
2-8-6 مسائل و نکات وضعیت دهی
3-8-6 خونریزی پوست سر و پیشگیری از آن
4-8-6 زاویه کرانیوتومی و نکات مهم
5-8-6 روزنه سخت شامه
6-8-6 بیرون آمدن پروب و اجتناب از آن

فصل 7- مانیتور اکسیژن بولب ژگولار

1-7 مقدمه ای بر مانیتور اکسیژن بولب ژگولار
2-7 آناتومی و فیزیولوژی مربوطه مانیتور اکسیژن بولب ژگولار
3-7 اندیکاسیون ها مانیتور اکسیژن بولب ژگولار
4-7 کنتراندیکاسیون ها مانیتور اکسیژن بولب ژگولار
5-7 تجهیزات مانیتور اکسیژن بولب ژگولار
6-7 تکنیک مانیتور اکسیژن بولب ژگولار
7-7 عوارض مانیتور اکسیژن بولب ژگولار

فصل 8- خط مرکزی

1-8 مقدمه ای بر خط مرکزی
2-8 آناتومی و فیزیولوژی مربوطه خط مرکزی
1-2-8 آناتومی ورید تحت ترقوه ای
2-2-8 آناتومی ورید ژگولار داخلی
3-2-8 آناتومی ورید فمورال
3-8 اندیکاسیون ها خط مرکزی
4-8 کنتراندیکاسیون ها خط مرکزی
5-8 تجهیزات خط مرکزی
1-5-8 انواع کاتتر خط مرکزی
6-8 تکنیک خط مرکزی
1-6-8 تکنیک ورید تحت ترقوه ای
2-6-8 تکنیک ورید فمورال
3-6-8 تکنیک ورید ژگولار داخلی
7-8 عوارض خط مرکزی

فصل 9- خط شریانی

1-9 مقدمه ای بر گرفتن خط شریانی
2-9 آناتومی و فیزیولوژی مربوطه گرفتن خط شریانی
3-9 اندیکاسیون ها گرفتن خط شریانی
1-3-9 اندازه گیری فشار خون داخل شریانی
2-3-9 دسترسی شریانی برای نمونه گیری مکرر خون
4-9 کنتراندیکاسیون ها گرفتن خط شریانی
5-9 تجهیزات گرفتن خط شریانی
6-9 تکنیک گرفتن خط شریانی
7-9 عوارض گرفتن خط شریانی

فصل 10- کشش گردن

1-10 مقدمه ای بر کشش گردن
2-10 آناتومی و فیزیولوژی مربوطه کشش گردن
1-2-10 آناتومی فقرات گردنی
2-2-10 پاتوفیزیولوژی کشش گردن
3-10 اندیکاسیون های کشش گردن
1-3-10 کشش گردن در دررفتگی فاست
2-3-10 کشش گردن در شکستگی هنگمن با جابجایی یا با زاویه
3-3-10 کشش گردن در شکستگی های جابجا یا زاویه دار شده نوع II زائده دندانی
4-3-10 کشش گردن در دررفتگی چرخشی آتلانتواگزیال
5-3-10 کشش گردن در شکستگی های انفجاری تحت آسه
4-10 کنتراندیکاسیون های کشش گردن
5-10 تجهیزات کشش گردن
1-5-10 گیره های گاردنر ولز
2-5-10 حلقه هالو
3-5-10 تخت بیمارستانی تعدیل شده
4-5-10 وزنه
5-5-10 جلیقه هالو
6-10 تکنیک کشش گردن
7-10 عوارض کشش گردن

فصل 11- لوله گذاری تراشه

1-11 مقدمه ای بر لوله گذاری تراشه
2-11 آناتومی و فیزیولوژی لوله گذاری تراشه
3-11 اندیکاسیون ها لوله گذاری تراشه
4-11 کنتراندیکاسیون ها (و احتیاطات) لوله گذاری تراشه
1-4-11 بررسی و شناخت عمومی مشکل راه هوایی
5-11 تجهیزات لوله گذاری تراشه
6-11 تکنیک لوله گذاری تراشه
1-6-11 استفاده از لارنگوسکوپی مستقیم (تیغه قوسی مکینتاش یا تیغه مستقیم میلر)
2-6-11 استفاده از لارنگوسکوپ ویدیویی (گلیدوسکوپ)، تایید محل قرارگیری لوله گذاری تراشه
3-6-11 عوارض / احتیاطات لوله گذاری تراشه
4-6-11 الگوریتم راه هوایی مشکل لوله گذاری تراشه
5-6-11 وسیله کمکی سوپراگلوتیک لوله گذاری تراشه
1-8-11 لوله گذاری بیماران مبتلا به آسیب فک و صورت
2-8-11 اینتوبه کردن بیماران مبتلا به ترومای فقرات گردنی
3-8-11 لوله گذاری بیماران مبتلا به جابجایی لوله تراکئوستومی
4-8-11 لوله گذاری بیماران پس از اندارترکتومی کاروتید یا جراحی فقرات گردنی
5-8-11 لوله گذاری بیمار پس از جراحی ترانس اسفنوئیدال
6-8-11 لوله گذاری بیماران مبتلا به مویا-مویا
7-8-11 لوله گذاری بیماران مبتلا به چاقی مرضی

فصل 12- کریکوتیروتومی

1-12 مقدمه ای بر کریکوتیروتومی
2-12 آناتومی و فیزیولوژی مربوطه کریکوتیروتومی
3-12 اندیکاسیون ها کریکوتیروتومی
4-12 کنتراندیکاسیون ها کریکوتیروتومی
5-12 تجهیزات کریکوتیروتومی
6-12 تکنیک کریکوتیروتومی
1-6-12 آماده سازی بیمار برای کریکوتیروتومی
2-6-12 داروهای لازم برای کریکوتیروتومی
3-6-12 وضعیت دهی بیمار / چیدن تجهیزات در کریکوتیروتومی
4-6-12 رویه کریکوتیروتومی
7-12 عوارض کریکوتیروتومی
1-7-12 عوارض حاد کریکوتیروتومی
2-7-12 عوارض تاخیری کریکوتیروتومی
3-8-12 راه هوایی را از دست ندهید

فصل 13- جایگذاری چست تیوب

1-13 مقدمه ای بر جایگذاری چست تیوب
2-13 آناتومی و فیزیولوژی مربوطه جایگذاری چست تیوب
3-13 اندیکاسیون های جایگذاری چست تیوب
1-3-13 اندیکاسیون های اورژانسی جایگذاری چست تیوب
2-3-13 اندیکاسیون های غیر اورژانسی جایگذاری چست تیوب
4-13 کنتراندیکاسیون ها جایگذاری چست تیوب
5-13 تجهیزات جایگذاری چست تیوب
6-13 تکنیک جایگذاری چست تیوب
1-6-13 آمادگی جایگذاری چست تیوب
2-6-13 تکنیک سلدینگر جایگذاری چست تیوب
3-6-13 تکنیک استاندارد جایگذاری چست تیوب
7-13 خارج کردن چست تیوب
1-7-13 تکنیک خارج سازی چست تیوب
خارج سازی چست تیوب بیماران تحت تهویه مکانیکی
خارج سازی چست تیوب بیماران دارای تنفس خودبخودی
8-13 عوارض جایگذاری چست تیوب

دانلود نمونه رایگان کتاب اطلس رویه های بخش مراقبت ویژه اعصاب (Nero-ICU)

دانلود فایل اندنوت منابع کتاب اطلس رویه های بخش مراقبت ویژه اعصاب (Nero-ICU)

توضیحات تکمیلی

سال چاپ

2021

نویسنده

جک جالو، دیوید اسلاتیه

مترجم

دکتر معصومه ذاکری مقدم

شابک

978-622-7855-04-3

تعداد صفحات

214 صفحه

نوع فایل

PDF

سال انتشار

زمستان 1400

سایز

7.91 مگابایت

ناشر

انتشارات ترجمک

قطع

قطع وزیری

برند

ترجمک

نوع کتاب

کتاب الکترونیک

نوبت چاپ

چاپ اول

برند

انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک: واحد تخصصی ترجمه و چاپ کتاب های تخصصی و آکادمیک در ایران و جهان

معرفی انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک با مجوز رسمی نشر فیزیکی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پروانه نشر شماره 15032 و مجوز نشر دیجیتال از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی آمادگی دارد خدمات زیرا را به کاربران خود ارائه نماید:
 • ترجمه کتاب های تخصصی علوم پزشکی و پیراپزشکی
 • ترجمه کتاب های تخصصی فنی و مهندسی
 • نشر دیجیتال کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • نشر فیزیکی (هارد کاور) کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • ویراستاری و تبدیل و دیجیتال سازی کتاب های قدیمی و جدید
 • ترجمه کتاب های فارسی به انگلیسی و انتشار در خارج از کشور
 • توزیع کتاب های دیجیتال در سایت های مطرح جهانی مثل گوگل پلی و آمازون

خدمات انتشارات ترجمک

خدمات ترجمه و چاپ کتاب انتشارات ترجمک در چهار پلن مختلف عرضه می شود:
 • پلن عادی: ترجمه کتاب با قیمت عادی و در فرجه زمانی عادی
 • پلن نیمه فوری: ترجمه کتاب در یک سوم زمان عادی و با قیمت 15 درصد بیشتر
 • پلن فوری: ترجمه کتاب در یک پنجم زمان عادی و با قیمت 35 درصد بیشتر
 • پلن پریمیوم: ترجمه و نشر دیجیتال کتاب با کمترین قیمت و نزدیکترین زمان

پلن معمول ترجمه کتاب

در پلن های عادی، نیمه فوری و فوری کتاب کلمه شمار شده و بر حسب تعداد کلمات قیمت گذاری و ترجمه می شود. ترجمه مقدماتی کتاب مورد بازبینی و کنترل کیفی قرار گرفته و بعد از تایید واحد کنترل کیفی در دو قالب مایکروسافت ورد (docx) و ادوبی آکروبات (pdf) به مشتری تحویل داده می شود. ترجمک هیچ گونه تعهدی در قبال حروفچینی و انتشار کتاب ندارد.

پلن پریمیوم ترجمه کتاب

در پلن پریمیوم 60 درصد هزینه ترجمه را مشتری پرداخت کرده و 40 درصد را انتشارات ترجمک پرداخت می کند. کلیه اقدامات آماده سازی کتاب از تهیه کتاب اورجینال تا ترجمه تا تبدیل دیجیتال و انتشار به عهده ترجمک خواهد بود. مالکیت حقوق معنوی کتاب به طور کامل در اختیار و متعلق به مشتری بوده و مالکیت مادی کتاب در اختیار انتشارات ترجمک خواهد بود. درآمد کتاب به صورت 60 درصد مشتری و 40 درصد انتشارات توزیع خواهد شد. برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب کافی است فرم ثبت سفارش را تکمیل کنید. در اسرع وقت کوردیناتور ترجمک با شما تماس گرفته و اقدامات لازم برای ترجمه و نشر کتاب شما را به عمل خواهد آورد. تذکر: پلن پریمیوم برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 100 درصد رایگان می باشد.
کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

2 دیدگاه برای اطلس رویه های NERO-ICU

 1. tarjomac

  برای درخواست نسخه فیزیکی کتاب از واتساپ یا اینستاگرام اقدام بفرمایید.

 2. tarjomac

  کتاب اینتوباسیون بیماران بحرانی از همین مترجم نیز آماده تحویل می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…